hyperloop transport system

hyperloop transport system

De realisatie van een hyperloop netwerk voor goederen tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland in Nederland zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot met één miljoen ton en kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit. Dit is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat Hardt Hyperloop heeft uitgevoerd.

Het vervoer van goederen per hyperloop heeft ook een positief economisch effect op de logistieke sector en zorgt voor een betere benutting en vrijkomende capaciteit van de huidige infrastructuur.

Hardt Hyperloop, dat werkt aan de ontwikkeling van de hyperloop, ziet grote kansen voor de logistieke sector om gebruik te maken van deze duurzame en snelle manier van transport. Eerst op regionaal niveau en later op nationaal en Europees niveau. Dominik Härtl van Hardt Hyperloop, die het onderzoek Cargo-hyperloop Holland leidde, legt uit: “We hebben dit onderzoek anders benaderd dan eerder uitgevoerde hyperloopstudies door de toekomstige gebruikers van het systeem en andere belangrijke belanghebbenden er rechtstreeks bij te betrekken. Voor dit project hebben we een samenwerkingsverband opgezet van 35 stakeholders uit de private en publieke sector, waaronder enkele van de grootste Nederlandse exporteurs uit de tuinbouw- en versindustrie.

1.100 vrachtwagens per dag minder op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam in 2030

Zij leverden niet alleen cruciale input voor de producteisen, maar droegen ook bij aan de keuze van de locaties van de hubs en het tracé. Het project volgt grotendeels de A4, die steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam met elkaar verbindt. De A4 is van cruciaal belang voor de economische prestaties van deze regio. De snelweg behoort echter ook tot de meest overbelaste van Nederland. De momenteel voorgestelde oplossingen zullen dit probleem slechts gedeeltelijk oplossen. Hyperloop zou capaciteit kunnen toevoegen en daarmee de congestie op de bestaande infrastructuur kunnen verlichten en tegelijkertijd de connectiviteit en productiviteit kunnen verhogen.”

Vraag naar duurzame oplossingen

Een zeer belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de realisatie van Cargo-hyperloop Holland bijdraagt aan een substantiële vermindering van de CO2-uitstoot. Dominik Härtl licht toe: “In de berekeningen hebben we rekening gehouden met de aanleg van de infrastructuur en de bijbehorende hubs. Zelfs dan kunnen we een groot netto positief effect bereiken van 0,6 miljoen ton CO2 na 30 jaar exploitatie. De hyperloop is daarmee hét antwoord op de groeiende vraag naar duurzame oplossingen voor (hogesnelheids)goederenvervoer, terwijl er in de nabije toekomst ook een systeem voor personenvervoer kan worden gerealiseerd.”

Minder ongelukken, lawaai en files

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aanleggen van een hyperloopnetwerk voor vracht bijdraagt aan het verminderen van veel van de negatieve neveneffecten die met de logistieke sector worden geassocieerd. “Denk aan minder ongelukken, minder lawaai en minder files op een moment dat niet al het vrachtvervoer meer via de snelweg hoeft te verlopen”, legt Härtl uit. Alleen al door de realisatie van de corridor zou het in 2030 al kunnen betekenen dat er dagelijks bijna 1.100 vrachtwagens minder gebruik hoeven te maken van de A4. Bij verdere uitbreiding van het hyperloopnetwerk in Europa zou de hyperloop in 2050 dagelijks meer dan 2.500 vrachtwagens kunnen vervangen en een duurzaam alternatief kunnen bieden voor vluchten binnen Europa.

Een investering die rendeert

De aanleg van een hyperloopnetwerk vergt een forse investering. Härtl: “De kosten voor het project worden geraamd op ongeveer 1,5 miljard euro. Dat is veel minder dan de weginvesteringen die in het recente verleden voor de regio zijn gedaan en gepland. Daar staat tegenover dat de economische winst aanzienlijk is. Zo geeft het de industrie een impuls en biedt het werkgelegenheid aan ten minste 13.000 mensen. Samen met de CO2-besparing en verbeteringen in transporttijd en betrouwbaarheid die kunnen worden bereikt, is het een zeer goede investering.”

Route tussen de Greenports als potentiële pilot

Om het volledige potentieel aan economische voordelen te benutten, wordt de implementatie van de gehele Cargo-hyperloop Holland-corridor aanbevolen. Door het optimaliseren van logistieke processen en het introduceren van hyperloop transportdiensten kan het project baten genereren van ongeveer 3,2 miljard euro. Uit een vergelijking van de baten en kosten blijkt dat het project een netto contante waarde oplevert van bijna 2 miljard euro en een Baten/Kostenverhouding heeft van 2,62. Dit kan als zeer hoog worden beschouwd voor vervoersinfrastructuurprojecten. Die baten zouden nog hoger kunnen uitvallen wanneer binnen dezelfde infrastructuur passagiers worden vervoerd.

In de studie zijn ook verschillende delen van de corridor afzonderlijk onderzocht om de levensvatbaarheid ervan als proefproject te beoordelen. De verbinding tussen de Greenports is hier bijzonder veelbelovend en laat zelfs als op zichzelf staande route sterke economische prestaties zien. Härtl: “Een Greenport-route zou als technologie demonstratie kunnen dienen en laten zien hoe een hyperloop bij commerciële exploitatie zou functioneren. Op zijn beurt zou deze route kunnen helpen om draagvlak te creëren bij het publiek en ook mensen kunnen aanmoedigen om met de hyperloop te reizen door de veilige werking ervan te demonstreren.”

Ambitie

Het onderzoek toont aan dat de investering duurzaam en economisch is en bijdraagt tot groenere steden. Dominik Härtl concludeert: “De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend en onze aanbeveling is om te beginnen met een haalbaarheidsstudie, die een gedetailleerdere beoordeling van alle voor dit project relevante aspecten mogelijk zou maken alvorens verder te gaan met de uitvoering.

Het Nederlandse MIRT-programma zou kunnen dienen als de juiste omgeving waarlangs dit project naar de volgende fase kan worden gebracht. Het is onze ambitie om tegen het einde van dit decennium de eerste route operationeel te hebben en dit project zou wel eens een van de eerste hyperlooproutes wereldwijd kunnen zijn.”

Download het rapport